Правила лични данни


ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ПЕТЪР СТЪРОВ”

Гр. ТЪРГОВИЩЕ

 

Ние, в Регионална библиотека „Петър Стъпов” пазим цялата информация за теб по най-високи стандарти. С времето изградихме стриктни процедури и правила за защита на твоите лични данни. Можеш да прочетеш описанието на всички неща тук.

Европейският съюз прие документ, наречен Общ регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г., който ние ще наричаме просто „Регламента“, с цел да защити използването на твоите лични данни. Според Регламента „лични данни“ е всяка информация, която се отнася до теб и чрез която можеш да бъдеш идентифициран. Използването на твоите лични данни Регламентът нарича ”обработване” и това може да бъде не само събирането им от нас когато ползваш услугите на Библиотеката („услугите“), но и всяко друго действие с тях.

 

    Нашите принципи за защита на личните ти данни:

 

1.     Законосъобразност и прозрачност

 

Обработваме твоите лични данни в съответствие със закона и по честен и прозрачен начин:

а) с цел да спазим задълженията си към теб, когато ти предоставяме нашите услуги;

б) с твое съгласие, когато това е необходимо;

в) с цел легитимно осъществяване на дейността ни, внедряване на иновации и безпроблемно ти потребителско преживяване; или

г) с друга законосъобразна цел.

Ти сам решаваш дали и как да използвате услугите ни. Библиотечната карта, която попълваш има обозначени задължителни данни, без които е невъзможно да ти предоставим съответната услуга или част от нея,/съгласно Закон за обществените библиотеки, Закон за задълженията и договорите и Правила за ползване на библиотеката/ но всичко друго решаваш ти.

 

 

2.     Право на информиран избор

 

Винаги ти предоставяме точна информация и ти даваме право на избор за типа лични данни, които събираме от теб, както и за целите и срока, за които ги събираме и обработваме. Няма да използваме твоите лични данни за цели, несъвместими с тези принципи, с нашата Политика за защита на личните данни или с конкретни уведомления, свързани с нашите услуги.

 

3.     Достъп до данните:

 

Предоставяме ти разумен достъп и възможност за преглед, коригиране, допълване, пренасяне или изтриване на споделените с нас твои лични данни. С писмена молба до нас можеш да поискаш унищожаване на твоите лични данни в Библиотеката.

 

4.     Ограничение на целите:

 

Използваме твоите лични данни само за целите, посочени към момента на събирането им, както и за допълнителни, съвместими с тях цели, съобразно закона.

 

5.     Сигурност на данните:

 

За да защитим твоите лични данни от злоупотреби, прилагаме строги мерки за защита на информацията, която ние съхраняваме,    

Регионална библиотека „Петър Стъпов”  събира и използва твоята лична информация, за да можем да изпълним задълженията си към теб като потребител на нашите услуги описани в „Правила за ползватели на Регионална библиотека „Петър Стъпов”. Ето няколко примера как го правим:

По силата на договора между нас използваме твоите лични данни/тези на твоите родители, за да можем да изпълним задълженията си към теб. Най-вече използваме данните ти, за да ти предлагаме съобразени с нуждите ти библиотечни фондове и услуги.

За да осигурим, че можеш да ползваш Библиотеката, поддържаме точни данни за връзка и регистрация, осигуряваме цялостна потребителска поддръжка, предлагаме ти услуги и функции, към които проявяваш интерес, и ти даваме възможност да участваш в библиотечни събития и да изпълняваш доброволчески мисии.

 

6.     Защита на самоличността ти

 

Ние се грижим за сигурността на твоята информация, която се съхранява при нас. Когато взаимодействаш с нас, ние се задължаваме да предприемем разумни стъпки за проверка на твоята/твоите родители/настойници самоличност, като например личната читателска карта, която не се преотстъпва на други лица.; потребителско име и парола, преди да дадем достъп до „Моята библиотека”.

Личните данни, които събираме от теб, зависят от услугите, които използваш и може да включват следното:

-     Информация, която предоставяш директно(ЕГН, № на лична карта, постоянен адрес/местоживеене

-     Информация за обратна връзка с теб (например име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и други подобни данни за връзка).

-     Демографски данни – например държавата, в която живееш, твоят пол, възраст, обща информация за образованието ти.

-     Предпочитания – събираме информация за предпочитанията и интересите ти във връзка с нашите услуги (от това, което споделяш с нас, и от изводите, които си правим на база на предоставените факти) и предпочитанията ти за получаване на съобщения от нас, за да подобрим услугата, която ти предоставяме.

-     Данни от социални мрежи – предлагаме функции за социалните медии, които ти позволяват да споделяш информация с твоите социални мрежи и да общуваш с нас чрез уеб сайт и страниците ни в различни социални медии. Използването на тези функции може да доведе до събиране и споделяне на информация за теб, в зависимост от функцията. Затова е важно да се запознаеш с политиките за поверителност и настройките на сайтовете на социалните медии, които използваш.

-     Друга уникална идентифицираща информация – например данни, които ни предоставяш при личен контакт, онлайн, по телефона или по пощата или други канали за обслужване на потребители, отговори на въпроси от потребителски анкети или конкурси, както и допълнителна информация, която събираме за улесняване на предоставянето на нашите услуги и за да отговорим на запитванията ти.

Помни, че не си длъжен да споделяш личните си данни, които изискваме, въпреки че в някои случаи, ако избереш да не споделиш тази информация, няма да можем да ти предоставим нашите услуги, определени специализирани функции или да отговорим ефективно на запитванията ти.

За да предлагаме определени услуги на корпоративно ниво, получаваме Вашите фирмени данни за контакт от определено длъжностно лице от Вашата организация или училище. При необходимост може да използваме информация, предоставена от Вас или вашия работодател, заедно с информация от обществено достъпни и други онлайн и офлайн източници, за да влезем във връзка с Вас относно предоставяните от нас услуги.

Събираме личните ти данни, когато използваш нашите услуги или когато комуникираш с нас по телефон, мейл, скайп и всички модерни начини за общуване.

 

7.     В Регионална библиотека „Петър Стъпов” въведохме разумни технически и административни мерки за опазване на личните данни, които обработваме, за да сме сигурни че неоправомощени лица нямат достъп до тях и да не позволим изтичането им, както и за да гарантираме правилно им използване съгласно закона и за период, в който тези данни са ни легитимно необходими.

 

8.     Споделяме личните ти данни само на държавни органи при спазване изискванията на закона.

 

Можем да споделяме личните ти данни, ако сме длъжни да:

(а) отговорим на надлежно упълномощени заявки за информация от правоприлагащите органи, както и да спазваме изискванията за националната сигурност и други изисквания на правоприлагащите органи;

(б) спазим закон, наредба, призовка или съдебно нареждане;

(в) разследваме и да помогнем за предотвратяване на заплахи за сигурността, измами или друга криминална или зловредна дейност; или

(г) да защитим правата или личната безопасност на нашите служители и трети лица съгласно действащото законодателство.

 

9.     Можете да се откажете от ползването на нашите библиотечни фондове и услугите ни, като подадете писмено заявление до нас.

Ние ще направим справка дали са уредени твоите задължения към Библиотеката и ще преустановим договорните си отношения.

 

10.  Упражняване на твоите права и връзка с нас

 

Имаш право на достъп до всички лични данни, които си ни предоставил, или които съхраняваме за теб. Имаш право също така да заявиш коригиране, допълване, ограничаване, прехвърляне или изтриване на личните ти данни, както и да изискваш разяснения във връзка с обработването им. В определени случаи искането ти може да бъде отхвърлено въз основа на закон, например когато предоставянето на информация ще разкрие лични данни на друго лице, или когато съществува правна забрана да разкриваме подобна информация.

 

11.  Право на достъп

 

Можеш да поискаш от нас потвърждение за това дали обработваме твоите лични данни и ако отговорът е да, да поискаш достъп до тях. Това става като изпратиш заявление до нас на имейла или адреса посочени по-долу.

 

 

 

 

12.  Право на поправка

 

Можеш да поискаш от нас да поправим твои неточни лични данни или да допълним тези, които вече имаме.

 

13.  Право на възражение

 

Ако обработваме твоите данни на основание наш легитимен интерес, ти имаш право да възразиш по всяко време спрямо обработката на тези лични данни за тази конкретна цел.

 

14.  Право на изтриване (правото да бъдеш забравен)

 

При определени обстоятелства е възможно да поискаш от нас да изтрием твоите личните данни и ако законът ни го позволява ние ще направим това в най-кратки срокове. В такъв случай вече няма да можем да ти предоставяме нашите услуги.

 

15.  Право на подаване на жалба пред надзорен орган

 

Ако мислиш, че твоите права във връзка с личните данни са били нарушени, моля свържи се с нас, за да видим как да решим въпроса.

Можеш да се свържеш и с местните органи по защита на личните данни и да подадеш жалба при тях, по-специално ако живееш в страна от Европейския съюз по постоянно местожителство, или на мястото на предполагаемото нарушение.

В България това е Комисията за защита на личните данни:

 

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Уебсайт: www.cpdp.bg

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Тел: 00359 2 9153518

 

 

Промени в нашата Политика за защита на личните данни

Ако направим промени в нашата Политика за защита на личните данни, ще публикуваме актуализирания текст тук и ще посочим датата на последната редакция. Ако промените са важни и съществено изменят практиките ни за защита на твоите лични данни, ще те уведомим чрез други средства, например по имейл или чрез публикуване на уведомление на нашия уеб сайт и/или страниците ни в социалните медии, преди да влязат в сила промените. Последната актуализация на тази Политика за защита на личните данни е от май 2018 г.

Тази Политика за защита на личните данни не важи за приложения, продукти, услуги, уеб сайтове или функции на социални медии на трети страни, до които се осъществява достъп през връзки, предоставяни чрез нашия уебсайт за твое удобство. Съветваме те да се запознаеш с политиката за поверителност на всеки сайт, в който влизаш, преди да позволиш събиране на данни за теб.

Facebook
Работен календар
Юни 2024
ПВСЧПСН
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
   = почивен ден
   = санитарен ден
   = ден без глоби
Работно време: 8:30 - 18:30
Почивни дни: събота и неделя
Анкета
Доволни ли сте от разнообразието на книги, което Регионална библиотека „Петър Стъпов”, Ви предлага:

Да - много
Да - в известна степен
Не - не съм

Покажи гласовете

                                                                                          

В Регионална библиотека „Петър Стъпов” функционира антикварна книжарница, в която се предлагат Вашите неостаряващи във времето любими заглавия. Заповядайте във фоайето на първия етаж!