Правила за обслужване на читателите


                                                                                                                                           УТВЪРДИЛ: /подпис/

                                                                                                                                      Росица Куцарова

                                                                                                                           Директор

                                                                                                                        23.12.2021.

 

 

 

ПРАВИЛА

 

ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧИТАТЕЛИ И ПОТРЕБИТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИЯ В РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ПЕТЪР СТЪПОВ“ – ТЪРГОВИЩЕ

 

 

Чл.1. Тези Правила уреждат взаимоотношенията на Регионална библиотека „Петър Стъпов“ - Търговище с читателите и потребителите на информация.

Чл.2. Всеки гражданин има право да ползва услугите на библиотеката, след като е регистриран за читател и му бъде издадена Читателска карта.

Съгласно чл.51, ал.2 от Закона за обществените библиотеки, основните библиотечни услуги се предоставят безвъзмездно, а на основание чл.52, ал.2 от същия Закон, специализираните библиотечни услуги се предоставят възмездно, съгласно Приложение № 11 към чл. 60 от НОАМТЦУПТОТ, приети с Решение № 3 от Протокол № 6/31.03.2020 г. на Общински съвет Търговище.

Чл.3. Писмени документи със статут на договор между Библиотеката и потребителите са: читателска карта, заемна бележка, договор за послужване /ползване на залите/ и договор за дарение.

/1/ В Библиотеката се спазват следните изисквания при регистриране на читателите:

1. Ползватели над 14-годишна възраст се записват след като представят личната си карта, съгласно Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/ и Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/.

2. Ползватели, ненавършили 14 години се записват след представяне лична карта на родител или настойник.

/2/ Библиотеката създава условия:

- за обслужване на лица със специални потребности и използване на специализирани ресурси за хора със сетивни затруднения;

- за достъп на потребители с физически затруднения, чрез ползване на рампа и асансьор.

Чл.4. Регистрирането на ползватели над 14-годишна възраст, се извършва в Заемна за възрастни. Читатели на възраст до 14 г. включително, се регистрират в Детски отдел. Читателските карти са различни по вид:

- годишна карта, за срок от 12 месеца, считано от датата на регистрация;

- еднодневна карта – издава се в конкретния ден и дава право за ползване на библиотечни документи и други услуги единствено на място в Библиотеката.

Чл.5. Читателят е длъжен грижливо да пази своята читателска карта. При промяна на постоянния си адрес и/или документа за самоличност, той е задължен да уведоми Библиотеката, съгласно ЗЗЛД и Регламент /ЕС/ 2016/679.

Чл.6. Читателската карта задължително се представя при всяко посещение на Библиотеката, заедно с документ за самоличност.

Чл.7. Категорично се забранява преотстъпването на читателската карта на друго лице. Граждани /болни и/или хора в неравностойно положение/, които са в невъзможност лично да се регистрират като потребители на място в Библиотеката, могат да ползват услугите ú чрез регистрация, направена от упълномощено лице.

Чл.8. Отношенията между читателите, потребителите на информация и Библиотеката се уреждат съгласно разпоредбите на Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/.

/1/ Когато Библиотеката предостави на читателя библиотечни документи и той ги получи със задължение да ги върне, между двете страни възниква договор – „заем за послужване“ съгласно чл.243, чл.244 и чл.249 от ЗЗД.

/2/ Сключването на договора с Библиотеката се извършва при регистрация на читателя, след представяне на следните данни: име, презиме, фамилия; телефонен номер; електронна поща; точен адрес /постоянен и актуален/; номер, дата и местоиздаване на личната карта; ЕГН – защитени по смисъла на Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/ и Регламент /ЕС/ 2016/679. Регионална библиотека „П. Стъпов“ – Търговище е вписана в Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри под идентификационен № 0050829.

При заемане за дома, читателят полага подписа си в електронната разпечатка със заетите от него библиотечни документи.

/3/ Всеки регистриран читател има право да получи идентификационен номер за ползване онлайн услугата „Моята библиотека“, която дава достъп до личния му профил и електронен читателски картон, както и възможността за онлайн заявки на библиотечни документи и др.

Чл.9. При регистриране, ползвателите се информират за видовете услуги, които могат да получат, за мястото и реда на получаването им, за правата, задълженията и отговорностите, които поемат спрямо Библиотеката, съгласно тези Правила.

Чл.10. Библиотеката предоставя на читателите и потребителите на информация следните видове услуги:

/1/ Заемане на библиотечни документи за дома или в Библиотеката в съответните звена за обслужване.

1. Заемане за дома - до 5 /пет/ броя библиотечни документи едновременно, при следните срокове и условия:

1.1. книги - за 30 /тридесет/ дни;

            1.2. учебници за ВУЗ, справочни издания, учебно-помощна и научна литература - за срок от 2 месеца и срещу гаранционен депозит, както следва:

за издания преди 2000 г. – минимум 15 лв.

за издания след 2000 г. -  пазарната цена.

1.3 нотни издания - срещу гаранционен депозит – ревалоризирана цена, но не по-малко от 10 лв., за срок от 3 месеца.

1.4. грамофонни плочи, аудиокасети, видеокасети, CD и DVD - срещу гаранционен депозит - ревалоризирана цена, но не по-малко от 10 лв., за срок от 5 /пет/ дни.

1.5. Срокът на заетите за дома библиотечни документи може да бъде продължен до два пъти по искане на читателя и по преценка на библиотекаря, ако не се търсят в момента. Презаписването се извършва след представяне на библиотечните документи, не по-късно от определения за връщането им срок.

1.6. Не се удължава /презаписва/ срокът на заемане за библиотечни документи, заети срещу депозит.

1.7. Особено търсени и ценни заглавия, библиотекарите могат да предоставят за ползване в съкратени срокове.

След 17.30 ч. не се предоставят за ползване библиотечни документи от основно книгохранилище.

2. Ползване в читалните на Библиотеката:

2.1. Неограничен брой справочно-библиографски и периодични издания след 1980 г; книги от отдели „Читални“ и „Краезнание“; графични издания; карти; материали от „Игротека“ в Детски отдел; архивирани чрез дигитализация библиотечни документи;

2.2. До два броя редки и ценни библиотечни документи и екземпляри от Презентен фонд на отдел „Изкуство“;

2.3. Библиотечни документи, получени от други библиотеки - съгласно разпоредбите на Кодекс на специализираната услуга Междубиблиотечно заемане и Тарифа на таксите и Приложение №11 към чл.60 от Наредба за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на oбщина Търговище от заседание на Общински съвет, Протокол 44 от 29.11.2018 г.

 2.4. Ползваните библиотечни документи се вписват от читателите в Заемна бележка.

След 17.30 ч. не се предоставят за ползване библиотечни документи от основно книгохранилище.

/2/ Достъп до собствени традиционни и електронни бази данни и интернет достъп за образователни, социални и научни цели.

/3/ Предоставяне на вербална библиографска и фактографска информация с оказване на експертна помощ и консултации при използване на Библиотеката и търсенето на информация.

/4/ Ползване на специализирани библиографски и информационни услуги срещу заплащане, съгласно Приложение № 11 към чл. 60 от НОАМТЦУПТОТ, приети с Решение № 3 от Протокол № 6/31.03.2020 г. на Общински съвет Търговище.:

 • компютърна разпечатка на информация, получена в Библиотеката: черно-бяла или цветна - А4, А3;
 • специализирана справка от Интернет, с форматиране и редактиране на текст;
 • сканиране на част от библиотечни документи във формат PDF или JPG в размер А4;
 • копие на част от музикално произведение от колекциите на Библиотеката - с образователна или научна цел;
 • чрез „Междубиблиотечно заемане“ доставя библиотечни документи, които не са притежание на Библиотеката - от библиотеки в страната и чужбина и обслужва с фондовете си библиотеки в страната и чужбина;
 • ксерокопиране на части от библиотечни документи;
 • копия на библиотечни документи от дигитализирани издания;

Начинът на заплащане се уточнява при поръчката.

 

/5/ Методически услуги:

 • методическа инструкция и консултации;
 • методическа помощ чрез посещение на място;
 • организиране и провеждане на квалификационни прояви в общините;
 • методическа помощ при инвентаризация на библиотечен фонд;
 • оценка на състоянието на читалищна или училищна библиотека;
 • консултация и помощ при осъществяване на библиотечно строителство или обзавеждане;
 • консултация и помощ при автоматизация на библиотечната дейност;
 • информация за нормативни документи за библиотечното дело;
 • други методически услуги по договор.

 

/6/ Използване на наличните технически средства на Библиотеката за прослушване на звукозаписи, преглед на видеоматериали и други видове медийни формати.

/7/ Достъп до културни и образователни събития и други дейности, организирани от Библиотеката.

/8/ Ползване на Интернет в Библиотеката:

1. Всеки потребител има право да ползва ежедневно Интернет в Компютъризирана читалня и в Детски отдел с образователни, социални и научни цели.

2. Библиотеката има право да контролира ползването на Интернет така, че ползвателите да имат достъп до сайтове, съобразени с познавателните и образователните им нужди;

3. Времето за ползване на компютрите е 60 минути. След неговото изтичане е възможно удължаване, при липса на други чакащи ползватели;

4. Разрешава се ползването на лични преносими компютри, USB устройства /флаш памет, цифров фотоапарат/, CD, DVD, като Библиотеката не носи отговорност за евентуална повреда при ползването им;

5. Петнадесет минути преди края на работното време на Библиотеката, ползвателите преустановяват използването на компютрите;

6. Не се разрешава теглене на софтуер, филми, музика и др., нарушаващи Закона за авторското право и сродните му права;

7. Не се разрешава инсталиране на нов софтуер или изтриване и модифициране на вече инсталиран;

8. Не се разрешава достъп до сайтове, съдържащи порнография, насилие или терористични внушения, както и използването на Интернет за противообществена дейност;

9. Не се разрешава включване на лични компютри в библиотечната мрежа;

10. При нарушаване на някое от правилата достъпът на ползвателя се прекратява. При повторно нарушение, ползвателят се лишава от правото да ползва услугите на Библиотеката.

Чл.11. Читателите и ползвателите на Библиотеката са задължени:

1. Да връщат заетите библиотечни документи в определения срок;

2. Да пазят чисти библиотечните документи и да не ги повреждат /да не подчертават текста, да не правят бележки върху белите полета, да не ги късат или чупят/, да ги съхраняват според изискванията на информационния носител;

3. Да преглеждат заетите библиотечни документи при получаването им и ако забележат повреди, да съобщят на библиотекаря, който отбелязва повредите в електронен модул „Обслужване на читатели“;

4. Да не нарушават начина на подреждане на библиотечните документи от колекциите на свободен достъп, както и приетата организация на обслужване на потребители;

5. Да ползват едновременно не повече от два броя от изложените в отдел „Читални за възрастни“ текущи периодични издания и попълват Заемна бележка за тях;

6. Да не преотстъпват на други лица ползването на заетите библиотечни документи;

7. Да пазят ред и тишина /ползване на GSM-апарат без звук; да не водят разговори на висок глас с библиотекаря или други ползватели/ в помещенията;

8. Да ползват гардероба на Библиотеката за съхраняване на връхни дрехи и багаж. Библиотеката не носи отговорност за повредени, загубени или откраднати ценни лични вещи.

9. Да опазват имуществото на Библиотеката и го ползват по предназначение;

10. Да не влизат в помещенията в неприличен, нехигиеничен външен вид и в нетрезво състояние;

11. Да не влизат в помещенията с животни, с изключение на кучета-водачи;

12. Да не употребяват храни, спиртни напитки, цигари и дрогиращи вещества в Библиотеката;

13. Пушенето в сградата на Библиотеката е строго забранено, включително и на електронни цигари;

14. Да не влизат в книгохранилища и служебни помещения;

15. Деца под 7 години задължително трябва да бъдат под непосредствено наблюдение на възрастен – родител или придружител;

16. Да не се изнасят ползваните в читалните библиотечни документи, освен в случаите на копиране, извършвано в Библиотеката и със знанието на дежурния библиотекар;

17. Забранено е влизането в сградата с  лично огнестрелно или хладно оръжие.

18. При неспазване на някое от тези задължения достъпът на ползвателя се прекратява. При повторно нарушение, ползвателят се лишава от правото да ползва услугите на Библиотеката.

Чл.12. На основание чл.42-46 от Наредба №3 за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд, читателите поемат задължения и отговорности за ползване на библиотечните документи.

/1/ Когато читателят не върне, не презапише в определения срок или върне заетите библиотечни документи във вид, негоден за ползване, се предприемат административни наказателни мерки.

1. Читател, дължащ библиотечни документи с изтекъл срок на заемане, няма право да поднови регистрацията си и/или да ползва услугите на Библиотеката преди да се издължи.

2. Читателят дължи обезщетение за повредени, загубени или невърнати библиотечни документи съгласно чл.66, ал.1 от Закона за обществените библиотеки: „Който повреди, унищожи или изгуби документ от библиотечния фонд, се наказва с глоба от 200 до 500 лв.“;

3. Когато предмет на деянието по ал.1 е културна ценност, наказанието е глоба от 500 до 2000 лв., съгласно чл.66 ал.2 от Закона за обществените библиотеки, ако деянието не съставлява престъпление;

4. Санкциите по т. 2 и т.3 не се прилагат, когато ползвателите заменят загубените или повредени библиотечни документи с идентични в библиографско отношение екземпляри.

5. При закъснение за връщане на библиотечен документ, зает с депозит, на читателя се удържа обезщетение, равно на депозита.

Чл.13. Ако има данни, че ползвателят е извършил престъпление спрямо Библиотеката /кражби, палежи и др./, ръководството ú уведомява специализираните органи, като им изпраща необходимата документация за възбуждане на наказателно преследване, според чл. 46 от Наредба №3 за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд.

Чл.14. Всеки последен четвъртък на месеца е неработен с читатели (санитарен ден), поради ежемесечна профилактика на фонда и локалната компютърна мрежа.

 

Заключителни разпоредби:

§ 1. Неразделна част от тези Правила е Приложение № 11 към чл. 60 от НОАМТЦУПТОТ, приети с Решение № 3 от Протокол № 6/31.03.2020 г. на Общински съвет Търговище.

§ 2. Правилата са изготвени на основание Закон за обществените библиотеки, Закон за защита на личните данни, Закон за задълженията и договорите, Закон за авторското право и сродните му права, Закон за местните данъци и такси, Наредба №3 за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд.

§ 3. Настоящите Правила са приети с решение на Дирекционен съвет от 22.12.2021 г. с Протокол №45, утвърден от Директора на Библиотеката.

§ 4. Настоящите Правила за обслужване на читатели и потребители на информация в РБ „П. Стъпов“ – Търговище, отменят досега действащите Правила от 01.01.2018 г.и влизат в сила от 01.01.2022 г.

 

Публикувано 23.12.2021 г.

 

 

Facebook
Работен календар
Юни 2024
ПВСЧПСН
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
   = почивен ден
   = санитарен ден
   = ден без глоби
Работно време: 8:30 - 18:30
Почивни дни: събота и неделя
Анкета
Доволни ли сте от разнообразието на книги, което Регионална библиотека „Петър Стъпов”, Ви предлага:

Да - много
Да - в известна степен
Не - не съм

Покажи гласовете

                                                                                          

В Регионална библиотека „Петър Стъпов” функционира антикварна книжарница, в която се предлагат Вашите неостаряващи във времето любими заглавия. Заповядайте във фоайето на първия етаж!